27/05/2024
Athens, GR 21 C

Webinar Olympia Electronics: Εξελίξεις και αλλαγές στη νομοθεσία Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας

Η Olympia Electronics, κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική αγορά στον φωτισμό ασφαλείας και των συστημάτων πυρανίχνευσης, επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, κορυφαίας τεχνολογίας και καινοτομίας, έχοντας ως αποστολή της να είναι η καλύτερη ελληνική εταιρεία ανήκοντας στις πιο αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας.

Στα πλαίσια της εταιρικής επιμόρφωσης των ανθρώπων και συνεργατών της, η εταιρεία οργάνωσε ένα Webinar με επικεφαλής εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Ελευθερούδη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό Υπολογιστών Α.Π.Θ, σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στη νομοθεσία Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Φωτισμού Ασφαλείας.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα εισήχθη σε ένα νέο καθεστώς πυρασφάλειας από το 2018 με το Π.Δ. 41/2018. Ο προηγούμενος κώδικας (Π.Δ. 71/88) είχε διάρκεια 30 ετών και μέχρι τότε τα κενά που υπήρχαν στη νομοθεσία καλύπτονταν με νόμους, υπουργικές αποφάσεις και πυροσβεστικές διατάξεις έχοντας ως αποτέλεσμα, ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών να είναι διασκορπισμένος.

Στις μέρες μας, γίνεται μία προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία όλα να είναι συγκεντρωμένα και γι’ αυτό τον λόγο εκδίδει τα σχετικά διατάγματα με τη νομοθεσία πυρασφάλειας, με τελευταία την απόφαση Α.Π.Σ 29079, τον Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018, Κεφάλαιο Α. Άρθρο 5 και σχετικά με τις Οδεύσεις Διαφυγής:

-Καθορίζει τον τρόπο σχεδιασμού, διαστασιολόγηση και θέση των οδεύσεων διαφυγής.

-Για τη σχεδίαση της όδευσης διαφυγής χρησιμοποιούνται τιμές παροχής ανάλογα με τον θεωρητικό πληθυσμό ανά χρήση.

-Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην Ελληνική νομοθεσία για στρατηγικές εκκένωσης πολυώροφων κτηρίων καθώς και χρήση υπολογιστικών μοντέλων (CFD) για τον υπολογισμό της παροχής όδευσης διαφυγής ή η χρήση πολλαπλών ορόφων εκκένωσης.

Αντίστοιχα, στις παραγράφους 5.4 και 5.5 αναφέρεται στον τεχνητό φωτισμό /φωτισμό ασφαλείας και επιγραφές εξόδων διαφυγής.

Το Π.Δ 41/2018 αναφέρεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 για τον σχεδιασμό του φωτισμού ασφαλείας και στο ΕΛΟΤ ISO 7010 για τα σήματα διάσωσης/βοήθειας και πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΝ 1838 είναι μελετητικό πρότυπο και αφορά γενικές αρχές σχεδίασης φωτισμού ασφαλείας, όρια φωτισμού και αναφέρεται σε συμπληρωματικά, απαιτούμενα πρότυπα:

-ΕΝ 50172: Emergency Escape Lighting Systems

-EN 60598-2-22: Luminaires for Emergency Lighting

Με το ΕΝ 50172 ορίζεται ο τρόπος κατασκευής, commissioning, συντήρησης ενός συστήματος φωτισμού ασφαλείας ενώ το ΕΝ 60598-2-22, ορίζει τις κατασκευαστικές αρχές και τους ελέγχους που πρέπει να πληρούν τα φωτιστικά ασφαλείας, ως προϊοντικό πρότυπο και αναφέρεται στα παρακάτω:

-Οι καλωδιώσεις πρέπει να πληρούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 60364

-Ακεραιότητα του συστήματος: Απαιτούνται δύο φωτιστικά τουλάχιστον ανά τμήμα της εξόδου διαφυγής ή ανοικτής περιοχής

-Καλό είναι να φωτίζονται οι εξωτερικές περιοχές των τελικών εξόδων, σύμφωνα με το ΕΝ 1838.

To prEN 50172 φέρει τις παρακάτω αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον:

-Επιτρέπει τη χρήση μικρότερης αυτονομίας (έως 3 ώρες) αν υπάρχει κατάλληλο risk assessment.

-Αναφέρεται ρητά στο HD 60364-5-56.

-Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα φωτιστικά ασφαλείας (να μην μπορούν να αποσυνδεθούν, προτείνεται κεντρικός έλεγχος για μεγάλες εγκαταστάσεις).

-Μεγάλη έμφαση στις διαδικασίες commissioning και συντήρησης.

-Ομοίως, δίνει μεγάλη έμφαση στις μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού.

Γενικές αρχές

Το ΕΝ 1838 δεν χρησιμοποιεί τα φωτιστικά ασφαλείας μόνο για την παροχή φωτισμού ανάγκης αλλά και για να καταδεικνύουν τις θέσεις κινδύνων ή εξοπλισμού ασφαλείας.

Τα σημεία έμφασης με βάση το ΕΝ 1838 είναι:

-Πόρτες που θα χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες ανάγκης

-Σκάλες ή αλλαγές επιπέδου

-Αλλαγές κατεύθυνσης ή διασταυρώσεις διαδρόμων

-Τελικές πόρτες εξόδων διαφυγής και εξωτερική διαδρομή σε σημείο ασφαλείας

-Κυτία πρώτων βοηθειών και εξοπλισμός πυρασφαλείας (5 lx κάθετος φωτισμός)

-Εξοπλισμός διαφυγής για ΑΜΕΑ

-Πινακίδες που φωτίζονται από εξωτερική πηγή

Επιπλέον, τα συστήματα που αποτελούν τον φωτισμό ασφαλείας οφείλουν να πληρούν:

BS EN 50172: σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση

BS EN 62034: χρόνοι και συστήματα ελέγχου

BS EN 60598-2-22: φωτιστικά ασφαλείας

Ομοίως, σε περίπτωση που τα μέρη του συστήματος δεν πληρούν τα παραπάνω, τότε το σύστημα δεν είναι κατασκευασμένο με βάση το ΕΝ 1838.

Σχετικά με τον Φωτισμό οδεύσεων διαφυγής ορίζεται:

-Ελάχιστο επίπεδο φωτισμού οδεύσεων διαφυγής για διαδρόμους πλάτους 2μ είναι το 1 lx.

-Αν η όδευση διαφυγής είναι μεγαλύτερη των 2μ και απαιτείται όλη για την ασφαλή διαφυγή των χρηστών της εγκατάστασης, τότε η όδευση διαφυγής θεωρείται ως το άθροισμα από λωρίδες των 2μ ή χρησιμοποιείται φωτισμός ανοιχτών περιοχών.

-Ο λόγος Ud (diversity ratio) της ελάχιστης προς τη μέγιστη φωτεινότητα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του 1:40.

-Τα φωτιστικά ασφαλείας οδεύσεως διαφυγής θα πρέπει να φτάνουν το 50% της ισχύος τους σε 5 sec και το 100% σε 60 sec.

-Ελάχιστη αυτονομία του φωτισμού ασφαλείας οδεύσεων διαφυγής ορίζεται η 1 ώρα.

Σχετικά με τον Φωτισμό ανοιχτών περιοχών προβλέπεται:

-Ελάχιστο επίπεδο φωτισμού ανοιχτών περιοχών να είναι τα 0.5 lx για τον κεντρικό πυρήνα της περιοχής, με εξαίρεση μία περιοχή 0.5μ από την περίμετρο.

-Ομοίως, ο λόγος Ud να παραμένει 1:40.

-Οι χρόνοι λειτουργίας να παραμένουν οι ίδιοι με τους χρόνους των φωτιστικών οδεύσεως διαφυγής.

-Φωτισμός ασφαλείας ανοιχτών περιοχών σε τουαλέτες ΑΜΕΑ

Επιπρόσθετα, σχετικά με τον Φωτισμό ασφαλείας εργασιών υψηλού κινδύνου:

-Ελάχιστο επίπεδο φωτισμού εργασιών υψηλού κινδύνου ορίζεται το 10% του απαιτούμενου φωτισμού και όχι λιγότερο από 15 lx.

-Ο λόγος Ud θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 0.1.

-Ο χρόνος λειτουργίας ορίζεται ως η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ο κίνδυνος για ανθρώπους και καθορίζεται από τον εργοδότη/χρήστη της εγκατάστασης.

-Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να δίνουν το 100% της απαιτούμενης φωτεινής ισχύος σε 0.5 sec.

Παράλληλα, οι Πινακίδες ασφαλείας:

-Οφείλουν να πληρούν τα ISO 3864-1 και ISO 3864-4 (φωτομετρικά στοιχεία), και το ISO 7010 (σχεδίαση).

-Μέγιστη απόσταση θέασης ορίζεται το γινόμενο του ύψους της φωτεινής πινακίδας επί 200.

Σχετικά με την πυροπροστασία των κτηρίων, το κεφάλαιο Β αναφέρεται στις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις.

Τα είδη των κτηρίων χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους:

Κατοικία  –    Άρθρο 1

Προσωρινή Διαμονή  –  Άρθρο 2

Συνάθροιση Κοινού  –  Άρθρο 3

Εκπαίδευση  –  Άρθρο 4

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια  – Άρθρο 5 

Σωφρονισμός   –  Άρθρο 6

Εμπόριο  –  Άρθρο 7

Γραφεία  –  Άρθρο 8

Βιομηχανία/Βιοτεχνία –  Άρθρο 9

Αποθήκευση  –  Άρθρο 10

Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων  –  Άρθρο 11

Η Olympia Electronics στοχεύοντας πάντα στην ποιότητα, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες λειτουργίας, παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά (ΕΝ) και παγκόσμια πρότυπα ποιότητας και κατασκευής και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001, IS0 45001, ISO 14001.

Για την παραγωγή της η εταιρεία εφαρμόζει εξελιγμένα συστήματα “world class manufacturing” όπως lean manufacturing, TQM, 6 sigma κλπ., εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης IQMS “oly q”, το οποίο ενσωματώνει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού και άλλα διαχειριστικά συστήματα.

Προϊόντα της διαθέτουν πιστοποιητικά από φορείς όπως BSI, EVPU, CNBOP, DEDAL, Bureau Veritas κ.α.

Previous Article

Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης έκλυσης αερίων από την υπερθέρμανση Μπαταριών Λιθίου – Li-ion Tamer by Honeywell

Next Article

Τεύχος 116

You might be interested in …